IC'S JAPANS
HA13158 STK0025 STK0080II STK0100
HA13158 STK0025 STK0080II STK0100
STK436 STK770 STK1050II STK2101
STK436 STK770 STK1050II STK2101
STK3042II STK4019 STR30130 STRD6009E
STK3042II STK4019 STR30130 STRD6009E
STK7563F STRS6707 STRS6709
STK7563F STRS6707 STRS6709
A4100JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN103JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN115STEREO DECODER DIL-14 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN210AM/FM ZF IC DIL-14 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN214AF AMPLIFIER 4.5W 18V AN214Q / UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN217FM-AM RECEIVER UITLOPEND / NOG 3 STUKS
AN234JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN236TV SUB-CARRIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN240TV SOUND IF AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN241JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN246JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN247JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN253JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN260JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN262VCR PLAY/REC AMPLIFIER DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN264JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN271STEREO DECODER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN274AN274 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN277AM/FM IF AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN301AN301 VTR SERVO CONTROL 16P. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN303AN303 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN305VTR COLOUR APC DIL-16 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN306AN306 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN307AN307 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN313AN313 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN315AN315 UITLOPEND / NOG 18 STUKS
AN316VTR DROP-OUT COMPENSATION UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN318VTR SERVO DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN320AN320 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN321AN321 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN325AN325 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN337VTR CHROMA IC UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN340AN340 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN343AN343 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN345AN345 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN360AUDIO AMPLIFIER SINGLE CHANNEL UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN362STEREO DEC. LED DRIVER DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN363NSTEREO DECODER DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN366AM TUNING DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN370AN370 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN374AN374 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN374PAN374P UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN610PJAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN829AN829 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN3380NKAN3380NK UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN3792VTR CYLINDER SERVO INTF. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN3814KVC MOTOR DRIVER UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN3821KVTR CAPST. DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN3822VC CAPST. DRIVER  Vervanger
AN4558AN4558  Vervanger
AN5011TV CHANNEL SELECTOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5020REMOTE CONTROL DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5033TV TUNER CONTROL UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5070TV TUNER CONTROL UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5071TV TUNER CONTROL  
AN5150NTV IF-AMPLIFIER + AFC  
AN5138NKCTV/VID IF-AMPLIFIER + PLL + AGC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5151TV IF-AMPL. + AFC DIL-28 = AN5151N
AN5215FM DETECTOR + SOUND PROC. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5222TV SOUND IF+DET+AF OUTPUT UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5265TV SOUND OUTPUT SIL-9  
AN5260TV SOUND AMPLIFIER 6.6W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5410AN5410 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5411TV DEFLECTION SIGNAL PROCESSOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5421NTV-HOR. VERT. SYNCHR. + OSC. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5431AN5431 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5435TV HORIZ. + VERT. SYNCHR. DIL-18  
AN5436TV HORIZ. + VERT. SYNCHR. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5510AN5510 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5512TV VERTICAL DEFLECTION OUTPUT SIL-9  
AN5515VERTICAL DEFLECTION OUTPUT  
AN5520TV VERTICAL DEFLECTION OUTPUT UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5612TV PAL/SECAM CHROMA DIL-18 = AN5612N
AN5620TV PAL CHROMA CIRCUIT DIL-16 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN5630TV SECAM CHROMA SIGNAL PROCESSOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5633PAL/SECAM PROCESSOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5700TV TUNER BAND SWITCH UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5710TV-TUNER IC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5730SOUND IF AMPLIFIER + DETECTION UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5753TV HORIZON. SYNCHR. + OSC. SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5790TV DISPLAY DRIVER 12-PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5836DC VOLUME + TONE CONTROL UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN5900PWM REGULATOR 15KHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6247RECORDER AUTO REVERSE CONTROLLER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6250REC/ AUTO-REVERSE CONTROLLER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6263NRECORDER PAUSE DETECTION UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6310VTR LUMININANCE PROCESSOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6320VTR HEAD AMPLIFIER DIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6326VCR HEAD AMPLIFIER DIL-18 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6330VCR HEAD AMPLIFIER DIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6332VTR PLAYBACK PROCESSOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6340VIDEO SERVO IC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6341VTR CAPSTAN SERVO DRIVER DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6342VTR FREQ. DEVIDER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6344VTR HEAD SERVO CONTROLLER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6350VTR HEAD SERVO CONTROLLER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6345FG DIVIDER DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6346VC SERVO CILIND. INTERFACE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6352VTR PITCH CONTROL UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6359NVCR SERVO DIL-20 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6360VTR COLOR SIGNAL DIL-18 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6362VC COLOR AFC (NTSC-PAL) UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN6363VIDEO COLOR AFC (PAL) UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6367VC COLOR (PAL-SECAM-NTSC) UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6368VTR PAL/SECAM SIGNAL DETECTION UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6371VC COLOR APC (PAL) UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6540VOLTAGE REGULATOR 8.5V POS. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6551DUAL OPAMP UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6554QUAD. OP-AMP UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6612MOTOR SPEED CTRL. U-REF. 1.32V DIL8 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6651MOTOR CONTROL UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6652AN6652 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6671KAN6671K UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6677AN6677 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6780TIMER SIL-7 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6870NSTEREO PEAK HOLDER DIL-28 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6875LED DRIVER 5 LEDS LOG. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN6884LED LEVEL METER 5 LEDS SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7010KAN7010K UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7025AN7025 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7060NTPRE-AMPLIFIER SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN71101.2W AUDIO POWER AMPLIFIER 9-PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7112E1W AUDIO POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN7114AUDIO POWER AMPLIFIER 1W DIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7115AUDIO POWER AMPLIFIER 2.1W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7116AUDIO POWER AMPLIFIER 1W UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN7120JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7130AUDIO POWER AMPLIFIER 4.2W UITLOPEND / NOG 3 STUKS
AN71315W AUDIO POWER AMPLIFIER SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN71405W AUDIO POWER AMPLIFIER 9-PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7145DUAL AUDIO AMPLIFIER 7.5W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7146DUAL AUDIO POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7148DUAL 2.1W AUDIO AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7149DUAL CHANNEL AUDIO AMPLIFIER = AN7149N / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7150JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 3 STUKS
AN7151JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 4 STUKS
AN7156NDUAL AUDIO POWER AMPLIFIER 5.5W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN71587.5W DUAL POWER AMPLIFIER 12-PINS UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN7161NFP18W BTL AUDIO POWER + COOLFIN UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7160AN7160 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7161NAUDIO AMPLIFIER 18W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN716318W BTL AUDIO POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN71665.8W DUAL POWER AMPLIFIER 12-PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7168AUDIO POWER AMPLIFIER 5.7W 12-PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7169AUDIO POWER AMPLIFIER 5.7W 12-PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7173KPOWER AMPLIFIER 2 X 9W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN717720W BTL AUDIO POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7178AUDIO POWER AMPLIFIER 5.7W SIL-12 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7174KPOWER AMPLIFIER 2X12.5W 4E 24V-6A UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7190KPOWER AMPLIFIER 2 X 20W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7213RADIO FM FRONT END UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN7223RADIO AM/FM IF AMPLIFIER DIL-18 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7273AM/FM AMP. + AFC+ DEMODULATOR DIL-18 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7310DUAL PRE-AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7311DUAL PRE-AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7312AUDIO PRE-AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7362AN7362 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN7410STEREO DECODER AN7410 = DBL1026 = KA2261 / UITLOPEND / NOG 5 STUKS
AN7420FM STEREO MPX DEM. PLL SIL-9 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
AN7470FM STEREO MPX DEM. PLL DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN8060LOW DROP VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN8090SWITCHING REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
AN83872 CHANNEL CD LINE DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA222VTR TIMER SIL-7 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA301PREAMPLIFIER 0.15W SIL-7 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA311HIGH VOLTAGE PRE-AMPLIFIER SIL-7 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA313REC/PLAYBACK PRE-AMPLIFIER + ALC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA314BA314 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA317BA317 HIGH SPEED UITLOPEND / NOG 4 STUKS
BA318-ICBA318 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
BA328BA328 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
BA333REC. PLAYBACK PRE-AMPLIFIER + ALC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA401AM IF AMPLIFIER SIL-5 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA403BA403 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA5115.8W POWER AMPLIFIER SIL-10 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
BA514LIN-IC NF-V+E 2W UITLOPEND / NOG 2 STUKS
BA5181.5W 9V POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA5215.8W POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA5243.8W POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA527800MW 6V POWER AMPLIFIER WALKMAN UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA5325.8W 12V POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA5342.3W 9V POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA5471.5W 9V POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA612LARGE CURRENT DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA6146 X DARLINGTON TRANSISTOR UITLOPEND / NOG 3 STUKS
BA631FM INTERCOM UITLOPEND / NOG 2 STUKS
BA651JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA656LEDBAR DRIVER 5-CHANNELS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA718DUAL OPAMP SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA843TAPE DECK KEY CONTROLLER DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA1310JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA1320STEREO MPX DEMODULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA1330JAPANS I.C.  Vervanger
BA1332STEREO DECODER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA1332LSTEREO DECODER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA1604TONE DECODER DIL-8 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA3308DUAL AMPLIFIER + EQUAL. + ALC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA3312NPREAMPLIFIER ALC REC/PLAYBACK UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA3406ALDUAL PRE-AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA3416BLBA3416BL UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA3812L5 FREQ. GRAPHIC EQUALIZER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA3822LSGRAPHIC EQUALIZER UITLOPEND / NOG 2 STUKS
BA3910BSYSTEM POWER SUPPLY CIRCUIT SIL-12 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA4110FM-ZF+AFC+AGC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA5101REC. INPUT AUTO LEVEL CONTROLLER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA5102APREC. INPUT AUTO LEVEL CONTROLLER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA5410DUAL 5.2W POWER AMPLIFIER 12V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA5412DUAL 1.5W POWER AMPLIFIER 9-PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA6104LED LIN. METER 5 LEDS SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA6109VTR MOTOR CONTROL 10-P UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA6122AVTR LOGIC 2 SIGNALS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA61255 SEGMENTS BAR GRAPHIC DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA6137LED VU METER 5 LEDS 9-PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA6144LED VU METER 5 LEDS 9-PINS*** GA NAAR BA6137 *** Vervanger
BA6146BARGRAPH DISPLAY DRIVER DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA6154LED VU METER 5 LEDS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA6209NVTR MOTOR CONTROL SIL-10  Vervanger
BA6209VTR MOTOR CONTROL + COOLING SIL-10 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA6222REVERSIBLE MOTOR DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA6229REVERSIBLE MOTOR DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA62472 REVERSIBLE MOTOR DRIVERS + COOLING UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA6247N2 REVERSIBLE MOTOR DRIVERS *** LETOP ZONDER COOLING !!! ***/ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA6296FPCD-ROM DRIVER SMD UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA62592 CHANNEL REVERSE MOTOR DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA6303VELOCITY SERVO-DRIVER DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA6305VELOCITY SERVO-DRIVER DIL-8 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA6334BA6334 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA6887IC PANASONIC SIL-12 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA6993DUAL COMPARATOR DIL-8*** GA NAAR VERVANGER LM393N *** Vervanger
BA7604NVIDEO SIGNAL SWITCH UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA7751VC-A/W AMPLIFIER SWITCHLESS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
BA7765ASNORMAL AUDIO SIGNAL PROCESSOR UITLOPEND / NOG 1STUKS
BA7766ASVTR AUDIO SIGNAL PROCESSOR UITLOPEND / NOG 2 STUKS
BA7767ASNORMAL AUDIO SIGNAL PROCESSOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA1108TV AFT UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA1124AJAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA1138AM TUNER + DEMODULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA1151AM-HF + FM UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA1166JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA1199AM TUNER UITLOPEND / NOG 2 STUKS
HA1201FM IF AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA1202FM IF AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA1211FM IF AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA1306WJAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 2 STUKS
HA1319JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA1325POWER AMPLIFIER 2W/8E 20V 1.25A UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA1338JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 3 STUKS
HA1339AJAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 2 STUKS
HA1361JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 3 STUKS
HA1366WRJAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 3 STUKS
HA1368JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA1368RJAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 2 STUKS
HA1374JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA1377DUAL 5.8W POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA13895.6W POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 2 STUKS
HA13924.7W DUAL POWER AMPLIFIER 12-PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA1394JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA139620W AUDIO POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA139720W AUDIO POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA1398DUAL 5.8W POWER AMPLIFIER 12 PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA1406JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA1452JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA11123FM IF DETECT. AM CONVERTER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA11221TV VIDEO ZF UITLOPEND / NOG 2 STUKS
HA11225FM IF AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA11226JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA11227JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA11235HA11235 = DBL2009 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA11244SYNCHR. SIGN. & DEFLECTION UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA11229HA11229 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA11247CTV NTSC CHROMA UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA11251FM/AM TUNER + DEMODULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA11401JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA11423TV BLANKING IC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA11703VC-FM SIGNAL UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA11706VTR COLOR APC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA11710VTR CHROMA UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA11711JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA11717JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA12016FM MPX DEMODULATOR DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA12044CX NOISE REDUCTION DIL-18 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA12413FM/AM AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA13108AUDIO POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA13117BTL TYPE PROTECTIVE CIRCUIT UITLOPEND / NOG 2 STUKS
HA13118POWER AMPLIFIER 1X18W 4E 18V BTL UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA13119POWER AMPLIFIER 2X5.5W 18V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA131282 X 22W BTL AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA13403MOTOR DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA13406W3 PH. BRUSHLESS MOTOR DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA134089 OUTPUT INV. OC POWER DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA134123 PH. BRUSHLESS MOTOR DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA13426SPINDLE MOTOR DRIVER FOR HDD UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA134413 PH. BRUSHLESS FAN MOTOR DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HA17458JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
HIS0169CSWITCH MODE IC HITACHI UITLOPEND / NOG 1 STUKS
KA2103TV SOUND MUTING UITLOPEND / NOG 1 STUKS
KA2206DUAL POWER AMPLIFIER 2X 2.3W DIL16 KA2206N
KA2206BDUAL POWER AMPLIFIER 12-PINS MET BREDE PINNEN IN HET MIDDEN
KA2213EQUALISER / POWER AMPLIFIER  
KA2214AMPLIFIER 2X 1.2W 2XNF-E 18V  
KA2224DUAL EQUALIZER AMPLIFIER DIL-14  
KA2244FM-ZF IC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
KA2309JAPANS IC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
KA2913ATV VIDEO + TON-ZF DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
KA3082BI-DIR MOTOR-DRIVER 18V-1.6A SIL-10  
KA3S0680RFSMPS CONTROLLER 5-PINS = 3S0680RF
KA3S1265RSMPS CONTROLLER 5-PINS 3S1265R / = 5S1265R = KA5S1265R
KA7630VOLTAGE REGULATOR SIL-10  
KA22065DUAL CHANNEL AUDIO AMPLIFIER  
KA22427AM/FM RADIO IC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
KIA6210AH2 CHANNEL 22W BTL AUDIO AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
KIA6283KPOWER AMPLIFIER 2X 4.5W 15V  Vervanger
KIA6299HKIA6299H  
KIA7227STEREO AUDIO AMPLIFIER 2X5.5W KIA7227CP / UITLOPEND / NOG 4 STUKS
KIA7313AC POWER CONTROLLER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1111JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1135AM ELECTRONIC TUNER SYSTEM DIL-20 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1140IF/FM IC FOR CAR USE DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1150FM IF AMPLIFIER FOR CAR-RADIO UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1180FM TUNER FRONT END SIP-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1185FM/AM TUNER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 2 STUKS
KIA75902PKIA75902P UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1201JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1210LOW VOLTAGE AM/FM IF IC DIL-16 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA1222FM IF AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1230FM IF AMPLIFIER DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1231NFM-IF AMPLIFIER QUADR. DIR. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1245AM TUNER + ELECTR. TUNER DIL-20 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1260AM TUNER + FM IF DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1320LA1320 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1352LA1352 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA1354LA1354 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1363SOUND IF AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1364TV AUTOMATIC FINE TUNING UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1385B/W TV VERTICAL DEFLECTION UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1387JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA1805AM/FM IF + MPX TUNING UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA1810LA1810 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA2100JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 3 STUKS
LA2101FM NOISE CANCELLER DIL-16 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA2200ARI STATION CODE DETECTOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA2211JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA3115JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA3120JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA3130JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA3150NF + EQUALIZER UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA31602 CHANNEL LOW NOISE EQ. AMPL. 8-PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA31612 CHANNEL LOW NOISE EQ. AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA3201JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA3210PRE-AMPLFIER 1-CHANNEL WITH ALC UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA32202 CHANNEL LOW NOISE EQ. AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA3226TPRE-AMPLIFIER 2 CHANNEL WITH ALC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA3300FM MPX DEMODULAR DIL-16 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA3301FM MPX DEMODULATOR DIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA3361FM-MPX STEREO DECODER UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA3370FM MPX DEMODULATOR DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA3375FM MPX DEMODULATOR DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA3376FM-MPX STEREO DECODER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA3410FM STEREO DEMODULATOR DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA36005 CHANNEL GRAPHIC EQUALIZER DIL-16 4822.209.30613 / 482220930613 / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA36057-BAND GRAPHIC EQUALIZER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4030LA4030 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4031LA4031 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA4031PJAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 4 STUKS
LA4050LA4050 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4051POWER AMPLIFIER 2.5W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4070POWER AMPLIFIER DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4100POWER AMPLIFIER 1W DIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4101POWER AMPLIFIER 1.5W 11V UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA4102POWER AMPLIFIER 2.1W DIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA41082 CHANNEL POWER AMPLIFER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4112POWER AMPLIFIER 2.3W/4E 9V UITLOPEND / NOG 6 STUKS
LA4120LA4120 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA41252.4W POWER AMPLIFIER 20-PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4160PRE+POWER AMPLIFIER 1X2.2W 9V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4182POWER AMPLIFIER 2X1W 8E 9V UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA41901W POWER AMPLIFIER 12-PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4192POWER AMPLIFIER 2X4.7W 9V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4195JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4210LA4210 UITLOPEND / NOG 4 STUKS
LA4227POWER AMPLIFIER 2X2.3W 9V UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA4260AUDIO POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4261AUDIO POWER AMPLIFIER 2X3.5W 8E 24V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4265AF POWER AMPLIFIER 3.5W SIL-10 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA42802 CHANNEL POWER AMPLIFIER 2X 10W UITLOPEND / NOG 5 STUKS
LA4285POWER AMPLIFIER 1X 3W 16V UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA4400JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA44225.8W POWER AMPLIFIER 10-PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4430JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA44455.5W POWER AMPLIFIER 12-PINS UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA4446POWER AMPLIFIER 2X 5.5W 16V 4E UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA4450POWER AMPLIFIER 2X19W 8E SIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4461N12W POWER AMPLIFIER 10 PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4465AUDIO POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4466NF-E 18V 4.5A 12W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4470NF-E 18V 4A 20W UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA4475POWER AMPLIFIER 1X20W 4E 16V BTL UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4476POWER AMPLIFIER 1X20W 4E 16V BTL UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA44804W 2 CHANNEL POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4485POWER AMPLIFIER 2X5W 18V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4505POWER AMPLIFIER 2X8.5W 3E 24V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4508POWER AMPLIFIER 2X8.5W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4510LOW VOLTAGE POWER AMPLIFIER 0.24W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA45202 CHANNEL PRE-AMPLFIER DIL-20 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4550POWER AMPLIFIER 2X4.1W/8E 12V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA45572 CHANNEL 2.3W BTL AF POWER AMPLIF. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4570PRE/HEADPHONE AMPLIFIER 2X1W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4620POWER AMPLIFIER 2X 17W /2E 15V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4630NPOWER AMPLIFIER 2X5W /3E 18V + BASS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4663POWER AMPLIFIER 2X16W /6E 15V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA47002 CHANNEL POWER AMPLIFIER 12W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4705POWER AMPLIFIER 2X12W /4E 16V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4728POWER AMPLIFIER 2X20W /4E 16V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA4743POWER AMPLIFIER 4X45W /4E 16V UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA4905POWER AMPLIFIER 2X17W 14V 0.1% UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA5512MOTOR SPEED CONTROL TO-126 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA5523DC MOTOR SPEED CONTROL 5-PINS UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA5613VCR REG. & CONTROL AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA5617VOLTAGE-REGULATOR 7.5V-1A UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA5700TUNING VOLTAGE SUPPLY UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA6358SDUAL OPAMP SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA6458DDUAL OPAMP DIL-8  Vervanger
LA6458SDUAL OPAMP SIL-9  Vervanger
LA6500POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA6510DUAL HI-POWER AMPLIFIER SIL-10 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA7051VTR RF MODULATOR (PAL) SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7054VIDEO AUDIO PROCESSOR UHF SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7116VIDEOREC. SERVO INTERFACE DIL-24SHR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7210VTR TUNING DETECT. CRT SIL-10 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7220VTR ELECTR. SWITCH DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7222VIDEO SWITCH SIL-12 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7294AUDIO A/W AMPLIFIER 30P-SQP UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA7297AUDIO RECORD/PLAYBACK AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA7320VHS VIDEOHEAD AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7330VCR VHS-CHROMA SIGN. PROCESSOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7331NVHS CHROMA SIGNAL PROCESSOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7332LA7332 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7390VHS VTR Y/C PROCESSOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7520NCOLOUR TV VTR SIGNAL PROCESSOR = LA7520 / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7530NTV VIF/SIF CIRCUIT DIL-20 = LA7530 / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7550VIDEO AMPLIFIER / SOUND AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA7555TV VTR VIF/SIF AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7577PLL SUPERSPLIT SIGNAL PROCESSOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7800TV SYNCHR. DEFLECTION DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7801COLOR TV DEFL. SYNC. DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7820COLOR TV SYNC DEFLECTION DIL-18 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7830VERTICAL OUTPUT CONTROL SIL-7 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA7831VERTICAL OUTPUT CONTROLLER SIL-10 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA7832VERTICAL OUTPUT CONTROLLER SIL-7 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7833VERTICAL OUTPUT CONTROLLER SIL-7 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7836VERTICAL DEFLECTION OUTPUT SIL-13 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7837VERTICAL DEFLECTION OUTPUT SIL-13 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA7838VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT SIL-13 UITLOPEND / NOG 7 STUKS
LA7840VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT SIL-7 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA7841VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA7845NVERTICAL DEFLECTION CIRCUIT SIL-7 LA7845 / UITLOPEND / NOG 4 STUKS
LA7846NVERTICAL DEFLECTION CIRCUIT SIL-10 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7850DEFLECTION CIRCUIT DIL-20 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7851DEFLECTION CIRCUIT DIL-20 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LA7856VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7860VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7876NVERTICAL DEFLECTION CIRCUIT 100HZ SIL-10 / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7910TV TUNER BAND SELECTOR SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7913TV TUNER CONTROLLER 2 INPUT 5 OUTP. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA7938ELECTRONIC CHANNEL SELECTION CONTR. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LA9200NMCD SERVO + FOCUS + VCO CONTROLLER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LB12908X NPN DARLINGTON UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LB1405LED DRIVER 5 LEDS DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LB1409LED DRIVER VOOR 9 LEDS DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LB1415LED DRIVER 5-LEDS DIL-16 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LB1416LED DRIVER 5-LEDS DIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LB1622MOTOR CONTROL UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LB1645BI-DIRECTIONAL MOTOR DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LB1648MOTORDRIVER 2-CHANNEL 18V-0.8A UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LB1688MOTOR DRIVER 3 PHASE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LC4966QUAD. ANALOG SWITCH DIL-14 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
LC7130JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LC7131JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LC7132CB 27MHZ SYNTHESIZER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LC7137CB 27MHZ SYNTHESIZER DIL-20 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LC7207LC7207 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LC7259AM/FM TUNING FREQUENCY DISPLAY IC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LC7582ELCD-DISPLAY DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LC78152 POLE 4 POS. FUNTION SWITCH UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LC7818FUNCTION SWITCH SMALL-DIL30 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LC7822NEIGHT ANALOG SWITCHES UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LD3150AUDIO EQ LOW NOISE AMPLIFIER 9-PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
LR40993LR40993 JAPANS TELEFOON-IC DIL-18  
M5132JAPANS I.C. DIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M5134JAPANS I.C. M5134P DIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M5135JAPANS I.C. M5135P DIL-14 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
M5152LJAPANS I.C. SIL-8 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M5155LJAPANS I.C. SIL-8 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
M5183JAPANS I.C. M5183P DIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M5194CTV PAL CHROMA M5194P UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M5216LDUAL OPAMP SIL-8 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
M5218ALDUAL AF AMPLIFIER SIL-8  
M5220LDUAL LOW NOISE PRE-AMPLIFIER SIL-8 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M5223LDUAL OPAMP SIL-8 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M5223PDUAL OPAMP DIL-8 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M5230LVOLTAGE REGULATOR SIL-8  
M5290PDUAL 5V-0.03A REGULATOR DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M51104M51104 SIL-12 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M51204TLSINGLE VOLTAGE COMPARATOR SIL-5 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M51242M51242P DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M51320P3X ANALOG SWITCH DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M51356PVIDEO DET/AGC/AFT/SIF AMPLIFIER DIL-30 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M51387PRGB VIDEO AMPLIFIER 50MHZ DIL-30  
M51393APTV PAL CHROMA IC DIL-30 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M51395APPAL CHROMA PROCESSOR DIL-30 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M51397APCHROMA SECAM/SYSTEM SWITCH DIL-30  
M51413ASPM51413ASP  
M515135.8W AUDIO POWER AMPLIFIER SIL-10 M51513L / UITLOPEND / NOG 5 STUKS
M51514JAPANS I.C. M51514AL SIL-10 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M5151612W AMPLIFIER SIP-9 M51516L
M51521LJAPANS I.C. SIL-8 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
M51721LM51721L SIL-12 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M51522LDUAL PRE-AMPLIFIER SIL-8 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M51728LPLL SERVO CONTROL DIL-8 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M51841JAPANS I.C. DIL-8 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M51903LINEAIR 5 CHANNEL DRIVER SIL-8 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
M51995PSMPS CONTROLLER M51995AP DIL-16 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
M53274JAPANS I.C. M53274AP DIL-14 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
M54514APM54514AP DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M54522P8 CHANNEL DARLINGTON ARRAY DIL-18 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M54545LDIRECT MOTOR DRIVER SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M54547PDARLINGTON ARRAY DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M54548LJAPANS IC SIL-12 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M54567PDARLINGTON ARRAY DIL-16 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
M54644BLBI-DIRECTIONEL MOTORDRIVER SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M54646APBIPOLAIRE STEPPER-MOTOR DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
M54649LDARLINGTON ARRAY SIL-10  
M58485PREMOTE CONTROL RECEIVER DIL-28 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
MA3810SMPS CONTROLLER 276V 40W SIL-7 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
MB3106MB3106 SIL-8 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
MB3708MB3708 SIL-10 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
MB3714MB3714 SIL-8 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
MB3715JAPANS I.C. SIL-8 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
MB37225.8W POWER AMPLIFIER SIL-12 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
MB373012W BTL POWER AMPLIFIER SIL-7 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
MB373118W BTL POWER AMPLIFIER SIL-12 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
MB3735SINGLE CHANNEL AMPLIFIER 16W SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
MB3771PPOWER SUPPLY SUPP. DEV. DIL-8  
MB3773PPOWER SUPPLY DEV. DIL-8  
MB7313JAPANS I.C. SIL-8 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
PLL01AJAPANS I.C. DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STA401ASERVO IC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK0035AF POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK00491 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK008080W POWER AMPLIFIER 46V  
STK0105JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK022STK022 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK013STK013 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
STK016STK016 UITLOPEND / NOG 1STUKS
STK0251-CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 20W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK035JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 4 STUKS
STK0781X 24W 25V POWER AMPLIFIER 20KHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK392-5603-CHANNEL CONVERGE CORR. CIRCUIT UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK392-910A3-CHANNEL CONVERGE CORR. CIRCUIT UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK084G1 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK0841 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK430IIIJAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK433POWER AMPLIFIER 2 X 5W 23V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK392-0103-CHANNEL CONVERGE CORR. CIRCUIT UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK392-0203-CHANNEL CONVERGE CORR. CIRCUIT UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK392-0403-CHANNEL CONVERGE CORR. CIRCUIT UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK392-1103-CHANNEL CONVERGE CORR. CIRCUIT UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK392-1203-CHANNEL CONVERGE CORR. CIRCUIT UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK392-1503-CHANNEL CONVERGE CORR. CIRCUIT UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK402-070POWER AMPLIFIER 2X 40W 0.4% 44V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK402-071POWER AMPLIFIER STEREO UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK402-090POWER AMPLIFIER 2X 50W 0.4% 47V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK402-100POWER AMPLIFIER 2 X 60W 0.4% 50V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK402-120POWER AMPLIFIER 2 X 80W 0.4% 57V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK403-070POWER AMPLIFIER 2 X 60W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK405-050RPOWER AMPLIFIER 2X 30W/6E 22V 0.1% = STK405-050 / UITLOPEND / 1 STUKS
STK405-070POWER AMPLIFIER 2 X 40W/6E 25V 0.1% = STK405-070A / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK405-120POWER AMPLIFIER 2X80W/6E 33V 0.1% UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK412-010POWER AMPLIFIER 2 X 70W 8E 62V 0.8% UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK412-040POWER AMPLIFIER 2 X 120W 8E 78V 0.8% UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK412-090POWER AMPLIFIER 2 X 50W 8E 60V 0.8% UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK412-150POWER AMPLIFIER 2X150W 6E 95V 0.8% UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK412-170POWER AMPLIFIER 2 X 180W 4E 95V 0.7% UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK412-240POWER AMPLIFIER STK412-240 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK412-490POWER AMPLIFIER STK412-490 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK435POWER AMPLIFIER 2 X 7W 27V 20KHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK437JAPANS I.C.  Vervanger
STK403-130POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4392 CHANNEL 15W AF POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK431STK431 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
STK442-1102 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 110W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4432 CHANNEL POWER AMPLIFIER 25W UITLOPEND / NOG 2 STUKS
STK407-040POWER AMPLIFIER 2 X 25W 6E UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK407-070POWER AMPLIFIER 2X40W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK407-090POWER AMPLIFIER 2 X 40W 0.4% 44V = STK407-090E / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK407-100ESTK407-100E UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK407-120EPOWER AMPLIFIER STK407-120 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK457POWER AMPLIFIER 10W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK459POWER AMPLIFIER 15W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK466JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 2 STUKS
STK561FSTK561F UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK563FVOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK583FVOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK772SINGLE OUTPUT CHOPPER/RE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK780SINGLE OUTPUT CHOPPER/RE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK795SINGLE OUTPUT CHOPPER/RE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK1040JAPANS IC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK10501 CHANNEL POWER AMPLIFIER 50W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK10601 CHANNEL POWER AMPLIFIER 60W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK10701 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 70W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK2025JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK20292 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK2038IISTK2038 II LETOP: 22 PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4048II150W POWER AMPLIFIER 59V 50KHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
STK4048V150W POWER AMPLIFIER 60V 50KHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK30422X40W POWER AMPLIFIER 50KHZ  Vervanger
STK3042III2 CHANNEL POWER AMPLIFIER 40W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK30442 CHANNEL POWER AMPLIFIER 40W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK40171 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK40261 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 25W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4044IIPOWER AMPLIFIER 100W 51V 50KHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
STK40281 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 30W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4036VPOWER AMPLIFIER 50W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4040II1 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 70W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4042II1 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 80W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4044VPOWER AMPLIFIER 1 X 100W 51V 50KHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4046V1 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 120W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4060AF POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK40652 X 25W 13V BTL AMPLIFIER 30KHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4046XIPOWER AMPLIFIER 1 X 120W 8E 55V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4050IIPOWER AMPLIFIER 1 X 200W 8E 66V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4050VPOWER AMPLIFIER 1X 200W 8E 66V THD = 0.08%
STK4111II2 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 10W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4121II2-CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 15W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4131II2 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 20W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4132II2 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 20W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4141II2 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 25W UITLOPEND / NOG 3 STUKS
STK4141III2 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 25W  Vervanger
STK4141V2 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 25W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4142IIPOWER AMPLIFIER 2 X 25W 8E 26V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4150MK22 CHANNEL POWER AMPLIFIER 100W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4150MK52 CHANNEL POWER AMPLIFIER 100W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4151V2 X 30W 27V POWER AMPLIFIER 50KHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4152II2 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 30W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4161II2 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 35W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4162II2 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4191V2 X 50W POWER AMPLIFIER 35V 50KHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4171V2 X 40W 32V POWER AMPLIFIER 50KHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4171II2-CHANNEL AF-POWER AMPLIFIER 40W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4181II1 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 45W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK41912-CHANNEL AF-POWER AMPLIFIER 50W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4191II2-CHANNEL AF-POWER AMPLIFIER 50W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4192II2 X 50W POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4211IISTK4211II UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4241V2 X 120W AF POWER AMPLIFIER 50KHZ UITLOPEND / NOG 2 STUKS
STK4272AF POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4211V2 X 70W 43V POWER AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK43112 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 28W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK43322 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 25W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK43522 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 7W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK43622 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 10W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK43722 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 12W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4221II2 X 80W 45V POWER AMPLIFIER 50KHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK44122X 20W 44V POWER AMPLIFIER 100KHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK44322 X 25W 49V POWER AMPLIFIER 100KHZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK47932 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 15W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4231IIPOWER AMPLIFIER 2 X 100W 8E 51V 0.4% UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK4231VPOWER AMPLIFIER 2 X 100W 8E 51V 0.08%  
STK48732 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 35W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5314VTR REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5315VTR REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5322VTR REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5324SWITCHING REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5325VTR REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5326STK5326 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5332VTR REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5333SVCR VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5335VCR VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5338VTR REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5340VCR VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5342VCR VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5372VCR VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5372HVCR VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5392VCR REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR370STR370 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR381ZF AMPLIFIER 140V 20W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR383STR383 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR440STR440 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR441STR441 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR450ASTR450A UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR451POS. VOLTAGE REGULATOR TO-3 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR453STR453 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
STR456HYBRID POWER MODULE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR470ASTR470A UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR2013STR2013 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR3105STR3105 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR3125STR3125 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR4090STR4090  Vervanger
STR4090ASTR4090A UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR5412VOLTAGE REGULATOR 112.4V 0.8A 40W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR6020STR6020 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR9012LOW DROP REGULATOR 12V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR10006SMPS CONTROLLER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR11006STR11006 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR30123POS. VOLTAGE REGULATOR 123V 3.5A UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR30125POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 5 STUKS
STR40090RH-IX0465CEZZ UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR410902X POS. VOLTAGE REGULATOR 115/89.5V UITLOPEND / NOG 11 STUKS
STR50092POS. VOLTAGE REGULATOR 92V-6A 27W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR50103APOS. VOLTAGE REGULATOR 103.4V 6A UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR50113VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR54041POS. VOLTAGE REGULATOR 114.5V 6A  
STR55041VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR580412X POS. VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR590412X POS. VOLTAGE REG. 114.5V / 41.8V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STR81145VOLTAGE DOUBLER 500V 10A UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRD1806STRD1806 PANASONIC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRD1816STRD1816 PANASONIC UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRD5441VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRD5541SWITCH REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRD6008XSTRD6008X UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRD6601STRD6601 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5421VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5422VTR REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5431SWITCHING REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5434VTR REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5441VCR VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5451VTR REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5462VOLTAGE AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5466VCR VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK54713 OUT VCR REGULATOR 12/12/5.3V UITLOPEND / NOG 2 STUKS
STK5473STK5473 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5476VCR VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5478STK5478 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK54814 OUTPUT VTR REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5482VTR REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK5486VCR VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK6607MOTOR DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK67224 PHASE UNIPOLAR DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK6922MOTOR DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK6932MOTOR DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK6962MOTOR DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK6972MOTOR DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK7216VTR CHOPPER REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK72172 OUTPUT VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK7225STK7225 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK7251STK7251 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK7253STK7253 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK7308VTR REGULATOR  
STK7309SW. REGULATOR CTV 115V 80W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK7310STK7310 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK7348SW. REGULATOR CTV 115V 80W  
STK7358SW. REGULATOR CTV 115V 80W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK7356CTV SWITCH REGULATOR 115V-60W UITLOPEND / NOG 2 STUKS
STK7404SWITCHING REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK7408SWITCHING REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK82501 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER 50W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK73410STK73410  
STK73605ISW. REGULATOR VCR 15V 40W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STK73907SW-REGULATOR CTV 900V 5A 180W  
STRF5654VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRF6267VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRF6354VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRF6454VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRF6523VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRF6524VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRF6526VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRF6535VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRF6552VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRF6652VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRF6653VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRF6654VOLTAGE REGULATOR PHILIPS 482220916706 / SONY KV21X5L=874901375 / UITLOPEND / NOG 2 STUKS
STRF6655VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRF6656VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRF6676VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRF6706VOLTAGE REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRG6351SW. REGULATOR UITLOPEND / NOG 2 STUKS
STRG6352SW. REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRG6353SW. REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRG6551SW. REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRG6652SW. REGULATOR UITLOPEND / NOG 4 STUKS
STRG8656DSW. REGULATOR = STRG8656 / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRS5141GSW. REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRS5707SW. REGULATOR UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRS5741SW. REGULATOR STRS5741 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRS6706SW-REGULATOR STRS6706 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRS6708SW. REGULATOR 85-265V 180W UITLOPEND / NOG 1 STUKS
STRS6719SW. REGULATOR STRS6719A UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7060APFM IF AMPLIFIER SIL-7 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
TA7061APFM IF AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7062TV ZF AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 3 STUKS
TA7063PFM MPX DEMODULATOR SIL-7 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7064TA7064 UITLOPEND / NOG 3 STUKS
TA7070JAPANS I.C. DIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7073JAPANS I.C. TA7073AP DIL-14 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7075PTV + VC VIDEO-ZF + AGC DIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7102PJAPANS I.C. DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7108JAPANS I.C. DIL-14 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7109JAPANS I.C. UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7119AM/FM IF STAGES DIL-16 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7120PDUAL AUDIO PRE-AMPLIFIER SIL-7 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7122JAPANS I.C. SIL-7 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7124TV VIDEO AMPLIFIER SIL-7 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7129JAPANS I.C. SIL-7 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7139JAPANS I.C. SIL-7 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7140SMALL OUTPUT POWER AMPLIFIER SIL-7 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7145JAPANS I.C. TA7145P DIL-16 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7149JAPANS I.C. TA7149P DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7150PCOLOUR TV CROMA CIRCUIT DIL-16 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7157JAPANS I.C. TA7157AP DIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7159JAPANS I.C. TA7159P DIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7162JAPANS I.C. TA7162P DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7169JAPANS I.C. TA7169P DIL-16 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7171PTA7171P DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7176JAPANS I.C. TA7176AP DIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7178JAPANS I.C. TA7178P DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7179TRACKING REGULATOR 8-20V TA7179P DIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7193PJAPANS I.C. DIL-24 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7200JAPANS I.C. TA7200P SIL-10 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7201JAPANS I.C. TA7201P UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7203PJAPANS I.C. TA7203P UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7207JAPANS I.C. TA7207P SIL-10 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7208JAPANS I.C. TA7208P SIL-10 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7213JAPANS I.C. TA7213P SIL-10 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7220JAPANS I.C. TA7220P SIL-10 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7223POWER AMPLIFIER 1W TA7223P UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7224JAPANS I.C. TA7224P UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7225JAPANS I.C. TA7225P UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7226JAPANS I.C. TA7226P SIL-10 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7227P5.5W POWER AMPLIFIER 12-PINS UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7229JAPANS I.C. TA7229P UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7230PAF POWER AMPLIFIER 4W SIL-10  
TA7232POWER AMPLIFIER 2X2.2W 12V SIL-12 SIL-12
TA7233P2 X 4.5W AUDIO AMPLIFIER SIL-12 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7237POWER AMPLIFIER 17W TA7237AP SIL-12 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7243PSIF+DET+VOL+ 3W AUDIO AMPLIFIER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7240AP5.8W POWER AMPLIFIER SIL-12  
TA72415.8W POWER AMPLIFIER REV. SIL-12 TA7241AP / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7252APPOWER AMPLIFIER 9.6W SIL-7 GELEVERD WORDT DE TA7252P / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7251POWER AMPLIFIER 1X30W = TA7251BP = TA7240 WITH REVERSED PIN-FIG.
TA725023W HIFI AUDIO AMPLIFIER SIL-12Q = TA7250BP / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7256PLINEAIR BRIDGE DRIVER TA7256P SIL-10 UITLOPEND / NOG 4 STUKS
TA7264AUDIO AMPLIFIER 2X 5.8W TA7264P SIL-12 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7269P2 CHANNEL AF POWER AMPL. 4.5W SIL-12Q UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7270P10 W POWER AMPLIFIER SIL-12Q UITLOPEND / 6 STUKS
TA7271P12W POWER AMPLIFIER SIL-12Q  
TA7274P12W POWER AMPLIFIER 7-PINS UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7279PDC MOTOR BRIDGE DRIVER UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7283APDUAL AF-POWER AMPLIFIER 4.6W SIL-12  
TA7284PMOTOR CONTROL 9-24V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7288PMOTOR CONTROL 9-25V SIL-10 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7291PMOTOR CONTROLLER 4.5-18V SIL-10 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7292PDUAL AF-POWER AMPLIFIER 5.8W SIL-12 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7299PPOWER AMPLIFIER 2X 5.8W 4E SIL12Q UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7302FM IF AMPLIFIER TA7302P 7-PINS UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7303JAPANS I.C. TA7303P SIL-9 UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA7307JAPANS I.C. TA7307P SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7312JAPANS I.C. TA7312P SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7313JAPANS I.C. TA7313AP SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7315JAPANS I.C. TA7315BP SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7320PBALANCED MOD. / DEMOD. SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7323STEREO DECODER TA7323P SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7324JAPANS I.C. TA7324P SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7328PRE-AMPLIFIER WITH ALC TA7328AP SIL-12 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7331PPOWER AMPLIFIER 0.2W 4E 5V SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7336PTA7336P SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7342PFM MPX DEMODULATOR SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7348PAUDIO/VIDEO SWITCH SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7358TA7358AP SIL-9 TOSHIBA  
TA7362PMUTING I.C. TA7362P SIL-9 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA74052 CHANNEL REV. HEAD SEL-SWITCH SIL-16Q UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7417APDUAL AMPLIFIER ALC. MICROPHONE UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7502JAPANS I.C. TA7502P DIL-8 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7504OPAMP INTERNAL COMPENSATED DIL-8 TA7504P / UITLOPEND / NOG 3 STUKS
TA7604STEREO DECODER TA7604P DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7607APPIF + AFT REVERSE AGC DIL-16  
TA7609PSYNC. SEP. AFC + OSC. DRIVER DIL-16  
TA7611APPIF + AFT FORWARD AGC DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7616PJAPANS I.C. DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7617JAPANS I.C. TA7617AP DIL-28 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7622PAL/SECAM SWITCH TA7622AP DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7629PVTR AMPLIFIER DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7630PTV TONE CONTROL DIL-16  
TA7640APAM IF TUNER / IF AMPLIFIER DIL-16  
TA7641BPAM RADIO SINGLE CHIP DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7654JAPANS I.C. TA7654P DIL-14 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7666PLED DRIVER 2X5 LEDS DIL-16 = KIA7666P / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7687APAM/FM RADIO TUNER DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7698APVIDEO CHROMA CONTROLLER DIL-42  
TA7680APTV/VIDEO TONE AMPLIFIER+ AGC DIL-24 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7681APAF AMPLIFIER DIL-24 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7705PDUAL AUDIO PREAMPLIFIER DIL-16 = DBL1045 / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7757PAM/FM IF SYSTEM 3V DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7772PTA7772P DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA7784P2 CHANNEL AMPLIFIER DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8105PRE-AMP + POWER AMPLIFIER TA8105N UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8110APAM-FM AMPLIFIER DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8119PAMPLIFIER DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8122ANTA8122AN UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8127NAM/FM STEREO TUNER SYSTEM  
TA8158FTA8158F SO-10 SMD UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8162SN2 CHANNEL TAPE PREAMPLIFIER SIL-12 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8164PAM/FM AMPLIFIER (MONO) DIL-16 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8189PDOUBLE RECORD. AMPLIFIER TA8189N  
TA8200AHPOWER AMPLIFIER 2X13W 37V SIL-12Q UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8201AKPOWER AMPLIFIER 14W 18V SIL-7 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8202POWER AMPLIFIER 2X2.9W 18V SIL-12 TA8202K / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8205AHPOWER AMPLIFIER 2X15W 18V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8207KAMPLIFIER 2 X 4.6W 15V 1% SIL-12 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8208HPOWER AMPLIFIER 2X 5.8W 4E SIL-12Q UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8210AH2 CHANNEL 22W BTL AUDIO AMPLIFIER SIL-17 / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8211AHPOWER AMPLIFIER 2X6W 30V SIL-12Q UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8214KVOLTAGE REGULATOR SIL-7 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8215LPOWER AMPLIFIER 2X15W 18V 4E SIL-17 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8215AH2 CHANNEL 15W BTL POWER AMPLIFIER = TA8215H
TA8216HPOWER AMPLIFIER 2X13W 24V QIL-12 UITLOPEND / NOG 7 STUKS
TA8217PPOWER AMPLIFIER 2X2.5W 12V IS OOK 209.63783 / UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8220HPOWER AMPLIFIER 2X19W 18V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8221ALPOWER AMPLIFIER 2X 19W SIL-17 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8225HPOWER AMPLIFIER 1X23W 18V UITLOPEND / NOG 2 STUKS
TA8225LPOWER AMPLIFIER 1X24W 18V UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8229KPOWER AMPLIFIER 2X2.5W 15V SIL-15 UITLOPEND / NOG 1 STUKS
TA8232H